จังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนดีเด่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี