ร้าน ธงฟ้า อุบลราชธานี

 • พี เอ็น พูล 198 หมู่ 3 ถนน ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000 โทร. 098-6249566
 • กิ่งแก้ว 33 หมู่ 6 ถนน เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 34000 โทร. 061-9654713
 • สุ่ยทวีทรัพย์ 63 หมู่ 10 หนองบก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 34000 โทร. 094-3021240
 • ร้านฮักเหล่า 115 หมู่ 6 เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 34000 โทร. 080-1656641
 • อุบลพลาซ่า 145-9 หมู่ ถนน อุปราช ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000 โทร. 045243643
 • บจก.ยงสงวนกรุ๊ป 44/1 แก้วเสนา ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000 โทร. 0837306188
 • รุ่งแพรวพราว 199 หมู่ 10 ถนน โพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 34110 โทร. 083-7312624
 • ร้านแมงปอ 25 หมู่ 9 ถนน อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 34110 โทร. 081-2657237
 • รำไพเภสัช 42/5-6 ถ.พรหมแสง พิบูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 34110 โทร. 0867258152
 • วีรนุชพาณิชย์ 69 หมู่ 12 ถนน โนนกลาง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 34110 โทร. 081-0666737
 • บุญสุขบริการ 104 หมู่3 โพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 34110 โทร. 081-9765695
 • ณ.สะพือรุ่งเรือง 22 หมู่ 4 ถนน สะพือ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 โทร. 087-8969248
 • ป.เจริญการค้า 197 หมู่ 12 ถนน ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 โทร. 086-2517319
 • อุมาพร 181 หมู่3 ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 โทร. 045-482320
 • เกษมโฟโต้ 131 หมู่ 9 ถนน เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 โทร. 080-1736769
 • สุวิทย์การเกษตร 82 หมู่ 7 บ้านแดง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 โทร. 0989670799
 • วิเศษอนันต์ 207 ถนนอุบล-ตระการ ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 โทร. 086-2453041
 • ส.ขจรจิตร 87 หมู่ 8 เหล่าบก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140 โทร. 081-0628666
 • ภูช้างแก้ว 99 หมู่ 7 ถนน หนองช้างใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140 โทร. 085-0259190
 • ไต้เซ้งพานิช 7 หมู่ 8 ถนนชยางกูร ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140 โทร. 081-9662793
 • สมศักดิ์ 182 หมู่ 8 ถนน ชยางกูร ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140 โทร. 089-7174996
 • ศรีสำเนียง 211 หมู่10 ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140 โทร. 086-2613251
 • ร้านดารากร 14 หมู่ 3 ถนน หนองฮาง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140 โทร. 090-8319083
 • พรสวรรค์ 168 หมู่10 ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140 โทร. 081-0689310
 • วันชัยมินิมาร์ท 166 หมู่ 5 หัวดอน เขื่องใน อุบลราชธานี 34150 โทร. 0881291195
 • เจริญสุข 255 หมู่ 4 ถนน เขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี 34150 โทร. 080-0043148
 • ร้านรุ่งทิพย์ ทางทอง 33 หมู่ 8 ถนน นาคำใหญ่ เขื่องใน อุบลราชธานี 34150 โทร. 085-3158932
 • พรประเสริฐ 392 1 บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 โทร. 081-2650598
 • สหกรณ์การเกษตรทุ่งศรีอุดมจำกัด 97 3 โคกชำแระ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160 โทร. 099-1932779 , 045-959752
 • หน่อยพาณิชย์ 102 หมู่ 22 ถนน เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 โทร. 0833715600
 • ร้านเทียนใจ 78 หมู่ 8 ถนน โพนงาม เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 โทร. 087-4576402
 • เจ๊นก 94 หมู่ 2 ถนน บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 โทร. 087-2495485
 • ศิริชัยมินิมารืท 347 หมู่ 16 ถนน เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 โทร. 087-8741547
 • วิเศษ ไขแสง 92 หมู่ 20 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 โทร. 083-3674498
 • นิคม 84 หมู่ 15 ถนน ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 โทร. 062-9046888
 • ร้านสายฝน 136 หมู่ 1 ถนน นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 โทร. 086-0438601
 • ส.มินิมาร์ท 33 หมู่ 16 ถนน กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 โทร. 080-4889757
 • บุญมี 83/1 หมู่ 3 แก้ง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 โทร. 082-1442400
 • วิไลลักษณ์ 351 หมู่ 21 ถนน เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 โทร. 091-5068661
 • ร้านเจริญโอสถ 9 หมู่ 10 ถนน เดช-น้ำยืน โคกชำแระ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160 โทร. 085-3034820
 • ธนานันต์มินิมาร์ท 166 หมู่ 10 ถนน โคกชำแระ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160 โทร. 089-6303760
  สายฝน 173 หมู่ 1 นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 โทร. 089-5833362
  ส.เพิ่มพูลทรัพย์ 229 หมู่ 1 ถนน คำครั่ง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 โทร. 089-7215904
  บิ๊กวันบัวงาม 310 หมู่ 1 ถนน บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 โทร. 095-4625452
  รุ่งเสน่ห์ 195 หมู่ 1 หมู่บ้านคำครั่ง คำครั่ง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 โทร. 090-3726919
  ร้านอัฒพร 538 หมู่ 1 กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 โทร. 062-9519598
  น้องภูมิ 232 หมู่ 8 ถนน นาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 โทร. 086-8471496
  คูณทวีทรัพย์ 329/1 หมู่ 8 ถนน เวตวัน เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 โทร. 099-5979939
  เขียวอิเล็กทรอนิกส์ 235/2 หมู่ 12 ถนน – โพนงาม เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 โทร. 089-5783653 , 045950162
  รุ่งอนันต์มินิมาร์ท 216 หมู่ 1 ถนน นาเกษม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160 โทร. 083-7483632
  มีชัยก่อสร้าง 181 หมู่ 10 ถนน นาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 โทร. 081-2660316
  ตั้งเพชรรัตน์ 674 หมู่5 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 โทร. 0813217943
  พีเอ็นซุปเปอร์มาร์ท 32 กองโพน นาตาล อุบลราชธานี 34170 โทร. 0953566461
  เฟรชมาร์ท 326 หมู่ 1 ถนน – หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 โทร. 093-4364224
  พิเชียรพาณิชย์ 268 หมู่16 นาตาล นาตาล อุบลราชธานี 34170 โทร. 0878763321
  ชวนพิศเซฟแลนด์ 43 หมู่ 7 ถนน อรุณประเสริฐ เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 โทร. 089-2129020 , 087-2159876
  หจก.ยินดีเขมราฐกรุ๊ป 19 หมู่ 7 ถนน เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 โทร. 081-9553668
  สุขสมบูรณ์ 262 หมู่ 8 ถนน หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 โทร. 045-219060
  ร้านไอคิวคอม 189 19 บุ่งหวาย วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190 โทร. 0980164755
  โดมแลนด์ 114 หมู่ 8 แก่งโดม สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 34190 โทร. 081-7187598
  สมพัฒน์พาณิชย์ 10/5 หมู่ 9 คำขวาง วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190 โทร. 0634640429
  บริษัท อุบลดีมาร์ท (2001) จำกัด 46 หมู่ ถนน แก้วเสนา วารินชำราบ วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190 โทร. 081-5938800
  ดวงสิน 155 หมู่ 1 ถนนแกล้วประดิษฐ์ โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี 34220 โทร. 086-6490804
  ภรณ์สุดาพานิช 70 หมู่ 2 โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี 34220 โทร. 087-4456046
  ส.บุณฑริก1 353 หมู่ 2 ถนน บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 34230 โทร. 087-5696951
  วิรศักดิ์การช่าง 39 หมู่ 2 ลาดควาย ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 34250 โทร. 089-9947920
  TPS store 389 หมู่ 2 ถนน นาคำ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 34250 โทร. 081-1789553
  ร้านพรสถิตย์ 28/1 หมู่ 15 ถนน นาคำ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 34250 โทร. 081-996711
  ส่วงพานิช 35/2 หมู่ 2 นาคำ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 34250 โทร. 087-8767703
  ก้าวหน้าพาณิชย์ 192 หมู่ 2 ถนน ขี้เหล็ก น้ำขุ่น อุบลราชธานี 34260 โทร. 098-1732391
  ป.จีรา 362 หมู่ 9 ถนน ตาเกา น้ำขุ่น อุบลราชธานี 34260 โทร. 089-7196057
  น้ำขุ่นการเกษตร (กันเองมินิมาร์ท) 398 หมู่ 9 ตาเกา น้ำขุ่น อุบลราชธานี 34260 โทร. 097-3352343
  โชคอนันต์ 2 221 หมู่ 14 ถนน – ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270 โทร. 0961197961
  ทรัพย์อนันต์ 244 หมู่ 1 ถนน ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270 โทร. 061-9604571
  พรพนมมินิมาร์ท 227 หมู่ 15 ถนน ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270 โทร. 085-6108311
  อินดี้มาร์ท 68 หมู่ 13 ถนน บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280 โทร. 089-4272384
  ร้านช.ชาญชัย 260 หมู่ 12 ถนน นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280 โทร. 083-7229933
  เสวยสุข 32 หมู่ 8 ถนน นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280 โทร. 083-3878474
  พงศ์ศักดิ์การช่าง 175 หมู่ 17 ถนน บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280 โทร. 081-6318655
  หจก.ภูฟ้าสวย 2016 316/2 หมู่ 8 ถนน วิเชียร นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280 โทร. 083-5579287
  เฮียหวีด 30/1 หมู่ 7 นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280 โทร. 089-6292991
  นัฐโชคพานิช 129 หมู่ 1 ถนน บ้านกอก เขื่องใน อุบลราชธานี 34320 โทร. 0902977058
  ร้านต้นหนึ่งพาณิชย์ 211 หมู่ 11 ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี 34330 โทร. 062-9595050
  ร้านพรมทรัพย์พาณิชย์ 139 หมู่ 5 ถนน สำโรง โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340 โทร. 085-4944351
  ร้านลำใย สาขา 2 180 หมู่ 15 ถนน โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340 โทร. 0958212777
  นำโชค 146 หมู่ 10 ถนน ช่องเม็ก-บุณฑริก ช่องเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี 34350 โทร. 061-7171795 , 061-7171792
  วาสนาดีการค้า 94 หมู่ 1 ถนน ฝางคำ สิรินธร อุบลราชธานี 34350 โทร. 080-4903775
  ภูทองมินิช็อป 14 หมู่ 15 ถนน คันไร่ สิรินธร อุบลราชธานี 34350 โทร. 083-7259336
  หน่อย อาภรณ์ 4 หมู่ 8 ถนน วาริน-กันทรลักษณ์ สำโรง สำโรง อุบลราชธานี 34360 โทร. 091-8340196 , 045-303274

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *